Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

12.2.2018

Dne 12.2.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.08.


celá zpráva >>
4.2.2018

Dne 4.2.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.04.


celá zpráva >>
16.1.2018

Dne 16.1.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.02.


celá zpráva >>
14.1.2018

Dne 14.1.2018 jsme uvolnili novou verzi mezd 28.00.


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy

  Modul FINANCE může být samostatně nasazen pro komplexní zpracování finančních operací podniku. Zpracovává i data ostatních modulů ZEIS. Jeho hlavní předností je jednoduchost ovládání a tím i vysoká produktivita práce. Zpracování je možné libovolně opakovat i v minulých měsících. Ideální program i pro menší a střední organizace v samostatném nasazení jako komplexní program podvojného účetnictví s evidencí zásob a hmotného investičního majetku. Modul je funkční jako samostatná instalace i v síťovém prostředí.

   Program Finance je možné provozovat:

  • a) jako zcela samostatný modul, obsahující vedle komplexního zpracování účetnictví i skladovou evidenci a evidenci hmotného investičního majetku pro menší a střední firmy.
  • b) jako součást komplexu ZEIS (v tomto případě je program používán pro zpracování evidence DPH, fakturace a banky), kdy poskytuje svá data ke konečnému zpracování modulu Účetnictví. Tento způsob upřednostňují velké firmy, případně firmy s rozsáhlou územní působností.
  • c) jako libovolná kombinace obou výše uvedených způsobů, která může nejlépe vystihnout způsob zpracování a tok informaci v podniku.


  Program umožňuje využít až 7 úrovní organizačního členění podniku!

   PROGRAM FINANCE ZPRACOVÁVÁ:

  • přijaté a vystavené faktury s možností automatického odpisu ze stavu skladu,
  • dodací listy, objednávky s možností vazby na fakturaci,
  • banku, pokladnu, všeobecné účetní doklady,
  • DPH včetně daňového přiznání pro čtvrtletní i měsíční plátce,
  • kalkulační listy, nabídky, dodací listy, objednávky,
  • skladovou evidenci s přímou návazností na dodací listy, pokladnu, fakturaci,
  • evidenci majetku,
  • účetnictví včetně statistických výkazů a příloh k roční závěrce (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow),
  • rozborové sestavy pro efektivní řízení podniku - měsíční a roční výsledovky v definovatelném členění a úrovni součtování,
  • umožňuje export dat i výsledků zpracování do tabulkových procesorů (např. Excel, Lotus, Quattro Pro, Kalk 602 apod.) nebo do firemního programu Marketing


  Co nejvíce oceňuje více než 1500 uživatelů v České republice?

  • minimální dobu nutnou pro zaškolení obsluhy,
  • předem definovanou standardní účetní osnovu a statistické výkazy s jejich snadnou úpravou,
  • možnost přizpůsobit vstupní obrazovky a výstupní tisk vlastním potřebám (vlastní vstupní formuláře pro jednotlivé pracovníky nebo operace, různé faktury podle jednotlivých skupin odběratelů...),
  • nastavením parametrů lze uzpůsobit program pro začátečníka i účetního profesionála,
  • veškeré zpracování je možné provádět opakovaně a vše lze i dodatečně opravit při respektování platných zákonů, i v prosinci lze provádět změnu zaúčtování lednových dokladů s následným automatickým zpracováním návazných měsíců během několika minut,
  • uživatelský komfort je doplněn vestavěnou inteligentní kalkulačkou, poznámkovým blokem, evidencí vzkazů a poznámek a termínovým kalendářem,
  • bez nutnosti ukončení programu je možné z uživatelské nabídky spouštět externí programy (např. T602, Norton, M602....) nebo zobrazovat ceníky externích dodavatelů,
  • v několika minutách zpracuje celé účetnictví podniku včetně návazných modulů (mezd, externích nebo vlastních zásob, evidence majetku atd.),
  • podle nastavených číselníků umožňuje tisk podrobných výsledovek v mnoha úrovních, v
  • pořízení a tisk dat volitelně buď bez diakritiky nebo v kódu LATIN2, Kamenický,
  • možnost připojení a směrování tisku až na tři libovolné tiskárny (každá tiskárna může mít uloženu vlastní definici tiskových kódů), přímé spojení s bankou přes disketu nebo modem,
  • všechny tiskové výstupy je možné si před tiskem prohlédnout na obrazovce,
  • téměř všechny vstupní i výstupní formuláře lze upravit na základě vlastních potřeb,
  • průběžné zobrazení daňového i účetního hospodářského výsledku,
  • možnost automatického výpočtu nedokončené výroby,
  • program je neustále zdokonalován na základě požadavků zákazníků,
  • komfortní servis programu přímo u zákazníka,
  • spokojenost finančních úřadů, bezproblémové kontroly.


  Charakteristickým rysem ekonomického informačního systému je v maximální možné míře jednotné ovládání a uživatelsky příjemné prostředí i pro začátečníky v oboru automatizovaného zpracování dat. Všechny moduly jsou dodávány s předem naplněnou účetní osnovou se základními typy účtování pro jednotlivé účetní případy. Zárukou dalšího vývoje jsou pětileté zkušenosti našich pracovníků spolu se stovkami komplexních instalací po celém území České republiky a službami na vysoké úrovni.
  ZEIS je vhodný pro úplné začátečníky, vedoucí pracovníky, ekonomické experty i daňové poradce. Bližší informace získáte na obchodních zastoupeních nebo u autorizovaných dealerů.Stručný popis některých funkcí modulu Finance

Přijaté (dodavatelské faktury)
Program možňuje využít více fakturačních řad s automatickým nebo poloautomatickým zaúčtováním všech druhů faktur podle číselníku typů dodavatelstkých faktur. Můžete využít číselníku dodavatelů, ve kterém jsou uvedeny všechny identifikační údaje o dodavatelích. Tento číselník, stejně jako většinu ostatních číselníků, je možné v průběhu pořizování faktury doplňovat a opravovat. Celkovou částku faktury je možné zadat v cizí měně s automatickým přepočtem na Kč a zadat způsob úhrady (převodním příkazem, pokladnou, inkaso, dobropis ....). U plátců DPH přechází zadané hodnoty ihned do příslušného zdaňovacího období pro hlášení o DPH. Fakturu je možné uhradit bankovním příkazem z vybraného účtu nebo přes pokladnu. U každé faktury je v přehledu zobrazena částka závazku, datum splatnosti, uhrazená částka, datum úhrady a účet dodavatele a doplňující údaje o zaúčtování. Haléřové rozdíly účtuje program automaticky na předem definované účty.
Do příkazu k úhradě je možné faktury vybírat hromadně nebo jednotlivě a těsně před tiskem měnit účet, ze kterého má být faktura uhrazena.
Veškeré informace je možné vytisknout přehledným způsobem z předem definovaných sestav (kniha přijatých faktur, neuhrazené faktury) nebo využít generátoru sestav pro vlastní přehledy. Umožňuje uložit libovolný počet uživatelem definovaných sestav pro pozdější použití. Zaúčtované a zpracované faktury je možné převést do archivu. Všechna data je možné exportovat do nejpoužívanějších formátů k dalšímu zpracování.Vystavené (odběratelské) faktury
Faktury lze vytvářet samostatně nebo automaticky z dodacích listů. Umožňuje využít více fakturačních řad. Program faktury automaticky čísluje. Jednotlivým odběratelům lze zadávat vlastní dobu splatnosti, procento penále i celkovou slevu (s využitím číselníku odběratelů). U každé fakturované položky je možné využít slevy za položku v Kč i v procentech, stejně tak za celou fakturu. Při zapnutém automatickém vyskladňování dochází ihned k odepsání fakturovaného množství ze skladu. Pro fakturaci služeb lze využít fakturační ceník služeb. Pokud budete fakturovat položky uvedené ve skladové evidenci nebo ceníku služeb, jsou daňové údaje přenášeny do účetnictví automaticky, v ostatních případech je možné je doplnit ručně.
Ke každé faktuře je možné připojit vlastní text. Vstupní formulář pro pořízení faktury i formuláře pro tisk lze libovolně upravovat podle Vašich požadavků nebo požadavků zákazníka.
Program sleduje placení faktur přes banku i pokladnu. Zaúčtování může probíhat buď automaticky již při vystavení faktury nebo po potvrzení zaúčtování účetním. Haléřové rozdíly jsou účtovány automaticky. Na nezaplacené faktury je možné vystavovat automaticky upomínky, na pozdě zaplacené penalizační faktury.
Veškeré informace je možné vytisknout přehledným způsobem z předem definovaných sestav (kniha vystavených faktur, neuhrazené faktury) nebo využít generátoru sestav pro vlastní přehledy. Umožňuje uložit libovolný počet uživatelem definovaných sestav pro pozdější použití. Zaúčtované a zpracované faktury je možné převést do archivu. Všechna data je možné exportovat do nejpoužívanějších formátů k dalšímu zpracování.
Faktury lze vystavovat na více počítačích a na centrální počítač převádět buď vystavené faktury k zaúčtování nebo přímo soubor zaúčtování.Banka
Můžete mít několik bankovních účtů u různých bank. Každý účet má své bankovní výpisy, svou číselnou řadu a konečný stav. Při pořizování výpisů program automaticky nabízí další číslo výpisu a poslední stav na účtu. Před uložením dokladu je možné odkontrolovat obraty a konečný stav. Počet řádek bankovního výpisu není omezen. Při úhradě přijatých nebo vystavených faktur program automaticky nabídne pro zadaný variabilní symbol příslušnou fakturu. Existuje-li více faktur se stejným číslem, nabídne všechny k ručnímu výběru. U ostatních plateb umožní již při pořizování bankovního výpisu vystavení účetního dokladu (např. pro rozúčtování částky na jednotlivé organizační jednotky). Nejasné faktury je možné dohledat např. podle účtu, částky, variabilního symbolu nebo textu. Údaje o platbách jsou automaticky zaznamenávány do přehledu přijatých a vystavených faktur. Protiúčet pro zaúčtování převezme program z faktury nebo je možné jej zadat ručně. Součástí je generátor sestav, kterým je možné např. vypsat všechny platby uskutečněné určitému dodavateli.
Bankovní výpisy je možné pořizovat ručně nebo využít funkce programu pro zasílání a příjem bankovních výpisů přes disketu nebo modem.Pokladna
Umožňuje veškeré operace s pokladnou - po zadání čísla faktury s automatickou úhradou přijatých nebo vystavených faktur. Na každém dokladu je možné zadat rozúčtování jednotlivých sazeb DPH včetně případů s více daňovými skupinami na jednom dokladu. Umí spočítat základ z celkové částky včetně DPH i celkovou částku za základu. Částku je možné již při pořízení rozúčtovat na jednotlivé organizační jednotky. Jednotlivé částky DPH jsou účtovány automaticky na příslušné účty.Evidence DPH
Součástí programu je sazebník DPH, který obsahuje všechny běžně používané daňové skupiny. Je možné jej rozšiřovat a upravovat podle změn předpisů. Poskytuje podrobné výpisy přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění. Program vybírá doklady na základě daňového období, které je zaznamenané v daňových dokladech (fakturách, dobropisech, pokladních dokladech). Zdaňovací období (čtvrtletní nebo měsíční) je nastavitelné. Závěrem vytiskne kompletní daňový výkaz pro finanční úřad. Zpracování je možné provádět kdykoliv opakovaně během měsíce a sledovat tak vývoj daňové povinnosti nebo nadměrného odpočtu během zdaňovacího období. Daňová uzávěrka je oddělena od účetní uzávěrky. Tento princip umožňuje odevzdat daňové hlášení a poté pokračovat např. pořizováním všeobecných účetních dokladů nebo dokladů banky apod. Evidence splňuje všechny zákonné požadavky. Vstupem do evidence mohou být přijaté a vystavené faktury, pokladní doklady a všeobecné účetní doklady.Účetnictví
Výpis hlavní knihy, saldokonta, výsledovek, karet účtů v podrobném nebo souhrnném členění. Máte možnost zpracovat data kdykoliv v průběhu účetního období, doklady libovolně opravovat.

Výkazy
Základní výkazy jsou předem definovány, jejich definici lze uzpůsobit konkrétním požadavkům (výkazy zisků a ztrát, rozvaha - obojí v plném i zkráceném rozsahu, výkaz o peněžním toku - cash flow, příloha k účetní závěrce v plném i zkráceném rozsahu, volně definovatelné formuláře s možností exportu dat do tvaru .dbf).Evidence skladu
Jednotlivé položky jsou vedeny na skladových kartách. Pomocí dokladů (příjemky, výdejky, převodky) se ihned veškeré obraty promítají do stavů jednotlivých skladů. V programu je možné zvolit automatické vyskladňování vystavenou fakturou nebo dodacím listem. Ve výdejkách a převodkách stejně jako ve vystavených fakturách nebo dodacích listech je možné využít širokého rozsahu různých cen podle jednotlivých odběratelů v procentech nebo korunách. Do těchto dokladů se automaticky přenáší ze skladové karty způsob účtování a zdaňování zboží. Program umí automaticky zaúčtovat skladové doklady podle jednotlivých druhů pohybů a skladových účetních skupin. Příjemky se účtují v nákupních cenách, všechny výdeje v průměrných cenách. Vedlejší náklady je možné rozpočítávat buď na všechny nebo pouze na vybrané položky skladu. Účtování může probíhat na jednotlivé organizační jednotky (střediska, zakázky, výkony....). Skladová karta obsahuje navíc celou řadu dalších údajů - číslo sazebníku, spotřební daň, umístění, rezervaci, minimální a maximální stav, datum posledního pohybu a údaje o balení.
Skladovou evidenci je možné provozovat na více počítačích a na centrální počítač přenášet fyzicky stav skladu spolu s pohyby nebo jen soubor zaúčtování.
Evidence je doplněna předem definovanými sestavami, které zachycují stav a pohyb na skladě a generátorem uživatelských sestav. Všechny tiskové výstupy je možné upravit podle požadavků zákazníka.Evidence majetku
Umožňuje všechny běžné operace s hmotným investičním majetkem i s drobným hmotným investičním majetkem podle platných účetních předpisů. Aktualizace stavu majetku probíhá přes změnové doklady. Všechny změny stavu majetku se okamžitě promítají do účetnictví.Kalkulace
Kalkulační list se skládá z názvu a čísla výrobku. Cena materiálu je přebírána po zadání čísla skladové položky ze skladu v poslední průměrné ceně, práce z ceníku fakturace. Cena zůstává stejná do té doby, dokud uživatel nezadá příkaz k aktualizaci kalkulací (všech nebo jen vybraných položek). Poté program dosadí do kalkulačních listů aktuální průměrné ceny a vypočte nové ceny výrobků.Dodací listy
Z vystavených dodací listů je možné vytvořit automaticky faktury. Při fakturaci za více dodacích listů najednou jsou stejné položky u jednoho odběratele sumarizovány do jedné řádky s odkazem na číslo dodacího listu, podle kterého je fakturováno.Legislativa
Součástí programu je volitelně základní přehled platné legislativy. Jednotlivé předpisy je možné prohlížet a tisknout během práce s programem.Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace