Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy
 • Nedělitelný fond družstev 
  Zákon 90/2012 Sb. o obchodních korporacích již neřeší u družstev tvorbu fondů s výjimkou tvorby rezervního fondu při poskytnutí finanční asistence.
  Tvorbu fondů a nakládání s nimi zcela řídí stanovy družstva.
  Do doby účinnosti tohoto zákona družstva povinně zřizovala nedělitelný fond, který zpravidla byl tvořen částí členských vkladů. Na podílových listech je tedy členský vklad rozdělen na základní a další členský vklad a příděl do nedělitelného fondu. Na řadě podniků v nových stanovách nedělitelný fond není řešen, případně je přímo zrušen a například převeden do nějakého zajišťovacího fondu.
  Nově přistoupivší členové po schválení nových stanov již tedy v těchto případech nebudou mít povinnost do nedělitelného fondu přispívat. V evidenci členů by od této chvíle byly dva typy členů a to se vkladem s dotací do nedělitelného fondu a bez dotace do fondu.
  Navrhuji a doporučuji vyhnout se takovémuto stavu a projednat představenstvem sloučení rozdělených členských vkladů. Z účetního hlediska by se po takovémto rozhodnutí mělo proúčtovat 422/411 ve výši nedělitelného fondu tvořeného aktuálními členy. Na podílových listech by pak bylo žádoucí u těchto osob převést zůstatek nedělitelného fondu do základního či dalšího členského vkladu.
  U bývalých členů, kterým bylo ukončeno členství, je na jejich podílovém listu nedělitelný fond, který zůstal z jejich vkladu.
  V případě schválení zrušení nedělitelného fondu (nejlépe členskou schůzí) a jeho převodu do jiného zajišťovacího fondu, je potřeba zrušit zůstatek nedělitelného fondu na podílových listech.  

  Tyto úpravy lze provést automatizovaně nabídkou <Hromadné změny>.
  Byly vytvořeny nové druhy pohybu
  18 – Nedělitelný a rezervní fond do vkladu
  (účtuje 422/411) a
  08 – Zrušení nedělitelného a rezervního fondu
  (účtuje 422/395962 a následně je nutno doúčtovat 395962/4×x)
    
 • Doplněna nabídka <Vstupy  -  Hromadné změny>.
  Prostřednictvím této nabídky lze hromadně vytvářet změnové doklady s typem pohybu 7 – ostatní pohyby.
  Po vstupu do nabídky se zobrazí seznam osob. Nejprve je nutno označit osoby nebo jednotlivé podílové listy, ke kterým budou doklady vytvářeny. Výběr podílových listů se provádí tradičně buď klávesou <Insert> nebo hromadně klávesou <F10>.
  Po stisku klávesy <F6-Akce> se zobrazí pouze druhy pohybu, které mají označen typ pohybu 7.  Jiné druhy pohybu nejsou dostupné.

  K vybranému druhu pohybu se zobrazí změnové položky dokladu, které zvoleným druhem pohybu aktualizují podílový list a z číselníku <Formuláře pořízení> se doplní jejich popis a implicitní hodnoty.
  Aby programu bylo označeno, jaké hodnoty se mají do dokladu doplňovat, jsou v číselníku <Formuláře pořízení> definovány tzv. Implicitní hodnoty.
  Definice implicitních hodnot se upravuje v editaci číselníku klávesou <F8> a používají se stejné proměnné jako při definování sestav. Seznam proměnných lze nabídnout klávesou <F10>.
  Lze definovat přiřazení nějaké hodnoty z podílového listu (př. @NedFondZust, @ZavZust)  změnové položce dokladu (@PDS01 až @PDS25).
  př. @PDS05=@ZavZus­t      (do změnové položky dokladu 05  se naplní zůstatek závazku ze zpracovávaného podílového listu).
  Řádky definice implicitních hodnot začínající středníkem se při zpracování ignorují.
  Na pravé straně příkazu pro přiřazení implicitní hodnoty může být matematický výraz, který se po dosazení skutečných hodnot vyhodnotí. Př. (@ZaklVklZust+@Ned­FondZust)*0.5 je 50 % ze součtu základního vkladu a nedělitelného fondu
  Implicitní hodnoty se před vlastním zpracováním hromadných změn ještě nabídnou k editaci, kde je lze upravit.

  Po potvrzení úprav implicitních hodnot klávesou <F2> se ještě může zobrazit omezující podmínka pro výběr podílového listu k hromadném zpracování. Definice podmínky je v číselníku Formuláře pořízení pod klávesou <F9>.
  Zatím je definována pro DP 08 a 18 Slouží pro vyloučení podílových listů ze zpracování, přestože jsou označeny ke zpracování hromadných změn. Je to z toho důvodu, že pokud obsluha byť omylem označí třeba všechny podílové listy, doklady se budou vytvářet jen z těch podílových listů, které podmínce vyhovují.  
  Pokud omezení podmínkou zpracování nevyhovuje, lze jej upravit nebo smazat.

  Příklad omezující podmínky:
  DP 08 – zrušení nedělitelného a rezervního fondu
  UhrVkl>0 & mp0m001.ZustZa­klVkl= 0 & (mp0m001.ZustNed­Fond > 0 | mp0m001.ZustRez­Fond > 0)
  (Zpracují se pouze podílové listy osob, ze kterých byla provedena úhrada vkladu, které mají nějaký zůstatek základního vkladu a současně je u nich zůstatek v nedělitelném nebo rezervním fondu)

  DP 18 – převod nedělitelného a rezervního fondu do vkladu
  mp0m001.ZustZaklVkl > 0 & (mp0m001.ZustNed­Fond > 0 | mp0m001.ZustRez­Fond > 0)
  (Zpracují se pouze podílové listy osob, které mají nějaký zůstatek základního vkladu a současně je u nich zůstatek v nedělitelném nebo rezervním fondu)

  Platí stejné pravidlo, jako u jiných automatických výpočtů, při kterých vznikají doklady. Doklady lze libovolně opravovat, mazat. Hromadné smazání lze provádět v nabídce <Prohlížení dokladů> pomocí <F10 – Kombinovaná podmínka>. V ní lze omezit období, DP a podobně. Označené doklady pak jednorázově smazat <F8>.
   
  Příklady použití


  DP 27 – Promlčení závazku (obdobně DP 28 – Promlčení vypořádacího podílu)
  Je definováno pouze použití změnové položky dokladu 01, kterou se snižuje závazek. V číselníku Formuláře pořízení je definováno naplnění implicitní hodnotou @PDS01=@ZavZust.
  Po označení vybraných podílových listů  se nabídkou Hromadné změny vytvoří ke všem označeným doklady s DP 27.
  Při označování je třeba myslet např. na to, že osoba má více podílových listů a promlčení je žádoucí provést jen u některého. Podílový list, na kterém nechceme provést změnu, nesmí být označen žlutě.

  DP  15 – Kapitalizace závazku (obdobně DP 16 – Kapitalizace vypořádacího podílu)
  př. Členové mají vloženu do základního kapitálu pouze fixní částku (např. 20000 Kč), zbytek podílového listu je veden jako transformační závazek. Je schváleno zvýšení členských vkladů o nevložené části podílových listů jako další členský vklad.
  U DP 15 je definováno zvýšení dalšího vkladu položkou dokladu 04, dále zvýšení úhrady vkladu a snížení závazku položkou 05.
  V číselníku Formuláře pořízení je definováno naplnění implicitní hodnotou
  @PDS04=@ZavZust
  @PDS05=@ZavZust
  @PDS06=@NabHZavZust
   Při zpracování se z každého podílového listu vezme zůstatek závazku, doplní se do dokladu do položky 04, která zvyšuje další vklad, dále do položky 05, která snižuje závazek a zvyšuje úhradu vkladu. Pokud je kapitalizován závazek, který osoba získala převodem nebo přechodem (kód nabytí 02 až 04), je na těchto podílových listech evidována nabývací hodnota závazku. Tato je naplněna do dokladu do položky 06 a zvyšuje nabývací hodnotu vkladu a snižuje zůstatek nabývací hodnoty závazku na podílovém listu.

  DP 08 – Zrušení nedělitelného a rezervního fondu
  Pro tento DP je definováno použití položky  01, která snižuje nedělitelný fond, položky 02, která snižuje rezervní fond, položky 05, která snižuje úhradu vkladu.
  V číselníku Formuláře pořízení je definováno naplnění implicitní hodnotou
  @PDS01=@NedFondZust
  @PDS02=@RezFondZust
  @PDS05=@NedFon­dZust+@RezFon­dZust

  Aby se omezilo vytváření dokladů pouze na podílové listy, na kterých vznikl členský vklad a tudíž z nich byl naplněn nedělitelný fond, je definována podmínka pro hromadné zpracování:
  UhrVkl>0 & mp0m001.ZustZa­klVkl=0 & (mp0m001.ZustNed­Fond>0 | mp0m001.ZustRez­Fond>0)
  (jsou zpracovány pouze podílové listy, ze kterých byl hrazen vklad, zůstatek základního vkladu osoby je nulový a u osoby je evidován nějaký zůstatek nedělitelného nebo rezervního fondu).

  DP 18 – Nedělitelný a rezervní fond do vkladu.
  Pro tento DP je definováno použití položky  01, která snižuje nedělitelný fond, položky 02, která snižuje rezervní fond, položky 03, která zvyšuje základní vklad a položky 04, která zvyšuje další vklad.
  Při použití tohoto DP při hromadných změnách je třeba prověřit, případně upravit naplnění implicitních hodnot,  protože někdo bude chtít převádět nedělitelný fond do základního vkladu, jiný do dalšího vkladu.

  Na některých podnicích může nastat situace, že částku v nedělitelném fondu je třeba rozdělit do základního vkladu a dalšího vkladu poměrem.

  př. V podniku se do NF přidělovalo 10 % z celkového vkladu člena. Minimální členský vklad činí 30000 Kč.
  Osoba má celkový vklad 100000 Kč rozdělený na 27000 v základním vkladu, 10000 v neděli­telném fondu a zbytek 63000 Kč v dalším vkladu.
  Rozdělením nedělitelného fondu by měl vzniknout stav, kdy osoba bude mít 30000 Kč v základním vkladu a 70000 Kč v dalším vkladu.

  Nejprve je třeba zjistit poměr jakým se dotoval nedělitelný fond vzhledem k celkovému vkladu osoby
  tj. @NedFondZust / (@ZaklVklZust+@Ned­FondZust+@Dal­VklZust)

  Dále je potřeba vypočítat, kolik bude mít základní vklad po navýšení o poměr z nedělitelného fondu
  tj @ZaklVklZust / (1-@NedFondZust/(@Za­klVklZust+@Ned­FondZust+@Dal­VklZust))

  Implicitní hodnota pro změnovou položku dokladu 03 pak bude definována:
  @PDS03=(@ZaklVklZus­t/(1-@NedFondZust/(@Za­klVklZust+@Ned­FondZust+@Dal­VklZust)))-@ZaklVklZust

  Obdobně je v definici implicitní hodnoty vypočtena změnová položka dokladu 04, která aktualizuje další vklad a to:
  @PDS04=(@DalVklZus­t/(1-@NedFondZust/(@Za­klVklZust+@Ned­FondZust+@Dal­VklZust)))-@DalVklZust

  Před použitím tohoto druhu pohybu je tedy nutno nejprve promyslet a upravit definici implicitních hodnot v číselníku Formuláře pořízení.  
   

 • Do popisných údajů osoby byl doplněn způsob vzniku a zániku členství. Tyto údaje jsou podle § 580 odst. 2, písm. b) povinnou součástí seznamu členů.
  Z tohoto důvodu byl vytvořen číselník MP29VZZA – způsoby vzniku a zániku členství. Číselník je volně editovatelný v nabídce Číselníky.
    
  Kód Způsob vzniku a zániku Příklad použití
  00 neurčeno  
  01 při založení společnosti U družstev, která prošla transformací to budou osoby, která v transformačním projektu byly označeny jako stávající členové. U nově založených družstev to budou zakládající členové
  02 přihláškou Dodatečně vstupující osoby s novým vkladem
  03 převodem družstevního podílu Noví členové, kteří členská práva získali úplatným převodem (zakoupením) nebo bezúplatným převodem (darováním)
  04 přechodem družstevního podílu Noví členové, kteří členská práva získali z dědického řízení
  50 ukončení členství dohodou Ukončení členství vystoupením s dohodnutými podmínkami odlišnými od stanov
  51 vystoupením člena Odhláška člena
  52 vyloučením člena Vyloučení člena podle stanov
  53 zánik převodem družstevního podílu Ukončení členství úplatným nebo bezúplatným převodem na další osobu
  54 zánik přechodem družstevního podílu Úmrtím člena a převodem členských práv na jinou osobu
  55 smrtí člena družstva Úmrtím člena bez převodu čl. práv. Na dědice je převáděn vypořádací podíl.
  56 zánikem právnické osoby (člena) Pokud by členem byla právnická osoba, tak při jejím zániku.
  57 prohlášením konkurzu na majetek člena  
  58 zamítnutím ins.návrhu na majetek člena  
  59 výkonem rozhodnutí o postižení čl.práv  
  60 zánikem pracovního poměru  
  61 zánikem družstva Snad nebude použito 

   

 • Doplněna sestava <Seznam členů>, která by měla obsahovat všechny náležitosti dané zákonem. Naleznete jí v nabídce <Výstupy – Podílové listy> pod klávesou <F6>.
  Je rozdělena na seznam aktuálních, platných členů a bývalých členů, u kterých již bylo ukončeno členství.
  Do sestavy platných členů jsou zahrnuty všechny osoby označené pro tisk, které mají na podílovém listu zůstatek základního vkladu různý od nuly.
  Do sestavy bývalých členů jsou zahrnuty všechny osoby označené pro tisk, které mají na podílovém listu vyplněn datum vzniku členství a zůstatek základního a dalšího vkladu je nulový.
  Ke skupině osob se nepřihlíží. Do sestavy bývalých členů je vypisován původní vklad, který byl za doby trvání členství.
   
 • K usnadnění vyplnění způsobu vzniku a zániku členství vytvořena servisní akce dostupná v nabídce
  <Servis-Speciální akce-Doplnění způsobu vzniku/zániku členství>.
  Nabídkou jsou zpracovány osoby, které dosud nemají vyplněn kód vzniku/zániku členství a na podílovém listu mají nebo někdy měly členský vklad.
  Program se snaží strefit do kódu vzniku/zániku podle následujících pravidel.
  Pokud je na podílovém listu zůstatek vkladu, je zjišťován kód vzniku členství.
  Pokud je na podílovém listu zůstatek vkladu bez nedělitelného fondu nulový, je zjišťován kód zániku členství.
  Dále jsou prohledány změnové doklady osoby a pokud se vyskytují níže uvedené druhy pohybu v kombinaci s kódem nabytí podílového listu, je doplněn kód vzniku/zániku do identifikačních údajů osoby.
  Výsledek je potřeba prověřit. Např. kód 51-vystoupení člena je doplněn v případě, že po ukončení členství není vypořádací podíl převeden na další osobu. Ve skutečnosti osoba mohla zemřít, ale dosud není znám dědic a převod není proveden.
  Případné opravy se provádějí v nabídce <Vstupy-Pořízení-F4-Oprava identifikačních údajů>  
   
  Kód Způsob vzniku a zániku Vklad Výskyt dokladů
  01 Při založení společnosti Zůstatek
  ZV+RF+DV>0
  Ostatní případy nebo žádné doklady
  02 Přihláškou Kód nabytí 01 nebo 05 a doklady s DP 11, 15, 16, 17, 40, 42, 45
  03 Převodem družstevního podílu Kód nabytí 03 nebo 04 nebo 06 a doklady s DP 44
  04 Přechodem družstevního podílu Kód nabytí 02 a doklady s DP 44 
  51 Vystoupením člena Zůstatek
  ZV+RF+DV=0
  Ostatní případy, nebo žádné doklady
  53 Zánik převodem družstevního podílu Doklady s DP 80, 84 a kódem nabytí nabyvatele 03, 04, 06 
  54 Zánik přechodem družstevního podílu Doklady s DP 80, 84 a kódem nabytí nabyvatele 02
  55 Smrtí člena družstva Doklady s DP 83 a kódem nabytí nabyvatele 02

   

 • Opraven Export do DBF v nabídce <Výstupy – Uživatelské sestavy – Export/import DBF – Export do DBF>
    
 • Opravena prezenční listina rozšířená. Pokud byla adresa osoby příliš dlouhá, došlo k posunu dalších sloupců sestavy.
    
 • Provedena úprava programu pro provoz v DOSBox.
  V 64 bitových operačních systémech je nutno instalovat rozšiřující instalační balíček dosbox_mp_setup­.exe
  Bližší popis si přečtěte  v nabídce DOSBox.
    

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace