Menu modulu

Diskuse

  Pro přístup k diskusím musíte být registrovaný uživatel. Registrovat se můžete po kliknutí na odkaz níže.

 • Registrace
Aktuality

4.11.2017

Informace k nové směrnici GDPR


celá zpráva >>
Moduly
Odkazy
Majetek 7.09 - 7.10.2005


 • Byl doplněn nový typ daňového odpisu Pevný daňový odpis, který vyžaduje na kartě vyplnit novou položku "Pev.odpis". Nový typ daňového odpisu je určen především pro vyřešení postupu odepisování nehmotného majetku zařazeného v roce 2004, u něhož došlo zároveň v roce 2005 změnou legislativy ke změně doby odepisování (software ze 48 měsíců v roce 2004 na 36 měsíců v roce 2005). Zákon o dani z příjmů ani v přechodných ustanoveních neřeší, jak v takovém případě postupovat a MF ČR k tomu vydalo pokyn, kterým postup odepisování definuje. V pokynu se zavádí odpis ze zůstatkové ceny ke dni změny doby odepisování, která nastává dnem aplikace zákona. Datum aplikace zákona závisí ale na účetním období (obecně to není 1.1.2005). Proto je i při očekávané a MF ČR avizované další změně odpisů pro rok 2006 již nemožné, obecně definovat různé typy odpisů podle změn zákona a především výkladů MF ČR, které jsou i nelogické. Vše řeší nový typ daňového odpisu, kde si uživatel samostatně vloží hodnotu pevného měsíčního daňového odpisu a odpovídá plně za jeho správnost. Při změně zákona či výkladu MF ČR případně při změně podmínek odepisování (změna ceny, změna doby odepisování) musí obsluha programu u takového majetku změnit i hodnotu pevného měsíčního daňového odpisu, aby odepisování probíhalo správně!

  V této souvislosti uvádíme, že zatím vykládá MF ČR odpisy nehmotného majetku tak, že vždy se odepisuje celkově po dobu danou právě zákonem a to včetně zhodnocení takového majetku. Zhodnotíte-li tedy např.software , okamžitě se zvyšuje jeho měsíční odpis tak, aby se aktuální zůstatková cena odepsala rovnoměrně tak, aby se nehmotný majetek odepisoval 36 měsíců. Je to krajně nelogické a je to špatně, ale MF ČR to chce novelizovat až v roce 2006.

  Nový typ daňového odpisu je počítán pouze s měsíční přesností a při vyřazení se vždy daňový odpis dopočítává do měsíce vyřazení jako u poměrového daňového odpisu. Stejně tak se chovají i odpisy nehmotného majetku typu 8 a 9. Nový typ daňového odpisu "Pevný daňový odpis" je v seznamu typů daňových odpisů uveden pod znakem A. Při výpočtu odpisu je respektováno procento využití majetku.

  Na kartu majetku byla pro nový typ daňového odpisu doplněna nová položka Pevný měsíční odpis, která slouží pro výpočet hodnoty pevného daňového odpisu. U ostatních typů daňových odpisů je její užití blokováno. Je uváděna v korunách a obsahuje hodnotu měsíčního odpisu. Obsluha programu musí sama zajistit správnou hodnotu pevného měsíčního odpisu podle zákona o dani z příjmů případně podle stanoviska MF ČR v těch případech, kdy zákon jednoznačně správný postup neřeší. Výklad MF ČR řeší výpočet daňových odpisů nehmotného majetku s neurčitou dobou odepisování, u něhož došlo novelou zákona k 1.1.2005 (případně k datu zahájení hodpodářského roku v průběhu roku 2005) ke zkrácení doby odepisování, pokud tento majetek byl zařazen do stav v období, kdy se něj vztahovala původní delší doba odepisování. Výše uvedené znění je příliš komplikované, protože postihuje i hospodářský rok. Na takový majetek se vztahuje metoda odepisování taková, že se zůstatková cena majetku, kterou měl majetek k datu aplikace novely zákona, odepíše rovnoměrně za novou zkrácenou dobu od níž se ještě odečítá doba, za kterou byl majetek odepisován podle původního znění zákona.

  Je to dosti těžkopádná formulace a nejlepší je to uvést na příkladu pro účtování ve shodě s kalendářním rokem pro software, který byl zařazen ke dni 1.5.2004 ve vstupní ceně 480.000 Kč. Takový majetek se odepisoval podle původního znění rovnoměrně po dobu 48 měsíců, takže se měsíční odpis rovnal 10.000 Kč a v průběhu roku 2004 bylo takto odepsáno 80.000 Kč z ceny software. K 1.1.2005 se zákonem doba odepisování zkrátila na 36 měsíců a nový měsíční odpis se stanoví tak, že se zůstatková cena k 1.1.2005 (tj. 400.000 Kč) dělí 36 minus 8, tj. 28 měsíci. Nový měsíční odpis činí 14.286 Kč (zaokrouhleno).

  POZOR - u uživatelů, kteří používají typy daňového odpisu 8 nebo 9 je nutno tuto verzi nasadit v co nejkratší době, aby si mohli případné změny na nový typ odpisu provést včas ještě před koncem roku. Také při vyřazení nehmotného majetku starší verzí programu by mohlo dojít k chybnému dopočtu daňového odpisu na polovinu roční sazby.

  Vzhledem k tomu, že postupně narostl počet typů daňových a účetních odpisů a některé vyžadují speciální péči obsluhy programu (aktualizace údajů na kartě pro správnost výpočtu odpisů), byly doplněny nové sestavy do nabídky Výstupy - Tvorba sestav - Dlouhodobý majetek a uspořádání této nabídka bylo změněno, aby bylo při zvýšeném počtu sestav přehlednější. Nově jsou sestavy Daňový přehled stavu a Účetní přehled stavu spojeny pod volbu Výstupy - Tvorba sestav - Dlouhodobý majetek - Přehled stavu. Obdobně jsou sestavy Daňová inventura za účty a Účetní inventura za účty spojeny pod volbu Výstupy - Tvorba sestav - Dlouhodobý majetek - Inventura za účty.

  Nové sestavy pro výpisy podle typů daňových nebo účetních odpisů jsou zařazeny pod volbu Výstupy - Tvorba sestav - Dlouhodobý majetek - Typy odpisů, která obsahuje dvě nové nabídky Typy daňových odpisů a Typy účetních odpisů.

  Volba Typy odpisů - Typy daňových odpisů aktivuje vytvoření seznamu daňového stavu dlouhodobého majetku tříděného podle typu daňových odpisů. Před vytvořením sestavy je možno omezit rozsah výpisu pomocí výběrového filtru a dotazů, které program obsluze nabízí. Po vytvoření sestavy je sestava zobrazena na monitoru prohlížečem souborů a je možno s ní dále pracovat (tisknout, vyhledávat údaje atd.). Sestava dává uživateli přehled o majetku podle jednotlivých typů daňových odpisů.

  Volba Typy odpisů - Typy účetních odpisů aktivuje vytvoření seznamu účetního stavu dlouhodobého majetku tříděného podle typu účetních odpisů. Před vytvořením sestavy je možno omezit rozsah výpisu pomocí výběrového filtru a dotazů, které program obsluze nabízí. Po vytvoření sestavy je sestava zobrazena na monitoru prohlížečem souborů a je možno s ní dále pracovat (tisknout, vyhledávat údaje atd.). Sestava dává uživateli přehled o majetku podle jednotlivých typů účetních odpisů.

  Nové sestavy jsou vytvořeny generátorem sestav s názvem definice ST_TYP_DODP pro typy daňových odpisů a ST_TYP_UODP pro typy účetních odpisů. Nové definice sestavy jsou k dispozici po reinstalaci k samostatnému načtení do distribuční knihovny sestav nad dlouhodobým majetkem v knihovně EL21_NEW.ZGP. Z této knihovny můžeme nové definice, pokud nereinstalujeme celou knihovnu EL21STAV.ZGP. Pro načtení je třeba program spustit s parametrem /L+ a načtení provést v generátoru nad dlouhodobým majetkem ve volbě Knihovna. Pokud chceme knihovnu EL21STAV.ZGP celou reinstalovat, musíme ji při instalaci nové verze označit ve výběru knihoven sestav.
 • Byla doplněna možnost hromadného výmazu karet majetku. Výmaz je dostupný v seznamu karet majetku pod klávesou . Po kontrolním dotazu jsou vymazány všechny vybrané karty. Výběr se provádí standardními postupy (jednotlivě, hromadně nebo pomocí filtrů). Předpokladem použití hromadného výmazu karet majetku je zapnutí nepovinného přepínače 639 "Povolit fyzické rušení karet".
 • Od této verze už není distribuována tzv. standardní (s) verze programu, ale pouze verze DPMI (chráněný režim s využitím rožšířené paměti počítače) a to jak jednouživatelská (p), tak síťová (n) modifikace. Při nasazení DPMI verze tam, kde dosud fungovala verze standardní upozorňujeme na správné nastavení paměti pro zástupce ve Windows (viz pokyny k instalaci v tištěné dokumentaci programu). Doporučená velikost je 4096 kB pro EMS paměť a 6144 nebo 8192 kB shodně pro XMS a DPMI paměť. Pokud ponecháte automatické přidělování velikosti paměti, bude program dostávat zbytečně mnoho paměti a její údržbou za chodu se bude zbytečně paradoxně zpomalovat. Neplatí totiž, že více paměti vede vždy ke zvýšení rychlosti programu!
 • Při tvorbě sestav byla potlačena varovná informace o tom, že odpovídající SKP nebylo nalezeno v číselníku SKP. Pokud SKP v číselníku není, je tak jako dosud název a případně i název CZ-CC nahrazen otazníky, ale již o tom není při tvorbě sestavy uživatel informován. Problém vznikal především při tvorbě sestav z historie majetku ze starých období, jejichž SKP změnami zákona už zanikla.

Tiskni

K správné funkci webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s jejich využitím.   Další informace